ElfP - ElfströmskaPsykoterapin

psykoterapi - konsultation - personlig utveckling - individuella och gruppsamtal - på mottagningen och via FaceTime/Skype

Moderlöshet och sorgbearbetning

 

Sammanfattning/Abstract: Motherlesshood and Bereavement - Stories of five Women about  Motherlesshod and supporting by Bereavement

Syftet med detta arbete varit att undersöka, beskriva och jämföra hur det känns för kvinnor som förlorat sin moder under barndomen och hur moderslösheten och sorgen har påverkat deras utveckling och vidare liv. Detta för att vidga kunskapen om sörjande flickors problematik och vara till hjälp med att utröna eventuellt behov av professionellt stöd i sorgebearbetningen. De teoretiska utgångspunkterna för denna kvalitativa och hermeneutiska studie, som baserats på halvstruktuerade intervjuer med fem utvalda moderlösa kvinnor, var det psykodynamiska perspektivet och i synnerhet objektrelationsteorin samt det systemiska perspektivet, eftersom där finns förklaringar till mor-dotter relation och sorgbearbetning. Objektrelationsteorin pekar på att det kan bli svårt för en flicka att leva utan sin mor, det viktigaste objektet och identifikationsförebilden för den uppväxande kvinnan, då det unika bandet mellan moder och dotter bryts på grund av moderns tidiga bortgång. En flickas tidiga moderlöshet och obearbetad sorg kan leda till olika psykosomatiska störningar. Resultatet av denna undersöjning visar att de i undersökningen ingående kvinnorna inte säger sig ha någon psykosomatisk störning. Man kan leva ett lyckligt liv efter den traumatiska upplevelse som mors tidiga bortgång kan upplevas. Detta under förutsättning att man får lämplig stöd i sorgbearbetningen, som varit fallet för de fem intervjuade personerna, vilket bekräftar det systemiska perspektivet. Sörjande människors problematik, särskilt sörjande barns och därmed flickors problematik, kan ses som ett samhällsproblem som måste uppmärksammas. Resultatet av denna undersökning kan ge större insikt om sörjande moderlösa flickors problematik och kan vara till hjälp för alla som dagligen arbetar med barn. Det behövs dock mer forskning i ämnet kring frågorna. Hur klarar sig de sörjande barn, moderlösa flickor som inte får hjälp i sin sorgbearbetning från sin familj? Vem kan lämpligen hjälpa sörjande moderlösa flickor? och i så fall: Hur ska en sådan hjälp förmedlas?

Sökord: depression, död, förlust, identitet, moderlöshet, separation, sorg, sorgbearbetning.

Keywords: depression, death, identity, motherlesshood, separation, grief, bereavement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ElfströmskaPsykoterapin

     www.sorgeterapi.se 

www.elfstromskapsykoterapin.se