top of page

Individuell terapi

Arbetssättet vid individuell psykoterapi präglas av integrering av olika terapeutiska metoder i behandlingen av psykiskt lidande, som upplevs som försämring av livskvaliteten. Oavsett vilken behandlingsmetod som kan bli aktuell i varje enskilt fall så börjar terapin med ett till tre inledande bedömningssamtal, som har till syfte att undersöka patientens problematik, behov och önskemål, bestämma målen med terapin och terapimetod. Vi upprättar en överenskommelse om ramar för terapin, ett kontrakt, som omfattar behandlingslängd, hur ofta och vid vilka tider vi ska träffas samt betalningsrutiner. Därefter startar behandlingen enligt någon/några av följande terapier, som du kan läsa om nedan.

PDT - Psykodynamisk Insiktsterapi

Med individuell psykodynamisk insiktsterapi avses att uppnå bättre förståelse av vår inre och yttre värld. Denna insikt är av synnerligen stor betydelse då vi drabbas av kris, trauma och sorg. En grundläggande tanke i psykodynamisk psykoterapi är att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer när människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Symtom ses därför som meningsfulla uttryck för en inre eller yttre konflikt eller svårighet, som behöver bearbetas så att den kan få en mer konstruktiv riktning. Vilket leder till att symtomen minskar eller försvinner.
 

Med psykoterapeutens hjälp undersöks de problem och inre konflikter som hänger samman med patientens nuvarande och tidigare livssituation. Detta är särskilt viktigt i sorgearbete när sorgen efter en avliden är så komplicerad att saknad blandas med starka skuldkänslor gentemot den avlidne och obearbetade minnen av tidigare förluster kan komma upp till ytan. Under terapiprocessen uppnås växande medvetenhet om patientens egna behov och önskningar. Då ökar förmågan att förstå och påverka sorgearbetet i positiv riktning. Så småningom finner den sörjande tröst, försoning och livsglädje och kan då rikta sina tankar från det förflutna till här och nu och mot framtiden.

Hela den terapeutiska processen går ut på att invänta vad patienten vill berätta och bearbeta under en terapisession. Terapeuten följer berättelsen och bidrar till att patienten själv kommer fram till läkande insikter. Behandlingslängden, som beror på patientens problematik och förmåga till självinsikt, kan variera från några veckor till några månader (kortidsterapier), eller under ett till flera år (långtidsterapi).  

KBT - Kognitiv Beteende Terapi

Kognitiv beteende terapi, KBT, handlar om att se individens samspel med sin miljö i stället för att leta problem eller orsaker inuti individen. Om individen ges verktyg att förbättra sitt samspel med sin miljö kommer detta att leda till ökad livskvalitet, vilket är huvudsyftet med terapeutisk behandling.

KBT är en lösningsfokuserad metod för att snabbt uppnå förändringsmålet. Metoden används ofta vid bearbetning av ett eller fler avgränsade problem, såsom ångeststörningar vid olika fobier (t. ex. mörkerrädsla, klaustrofobi, socialfobi), panikstörning, tvångssyndrom, posttraumatisk stresssyndrom, depression, sömnstörningar, självskadande beteende etc. Fokus ligger på att bearbeta ett speciellt problem, negativt beteendemönster, genom systematisk exponering. När ångesten minskar och försvinner i takt med att man lär sig att stå ut med obehagliga känslor så förändras tankarna kring problemet. Patienten lär sig mer om sina symtom och hur de kan kontrolleras.

KBT kräver att patienten, som får hemläxor, är väl motiverad till en snabb förändring och visar stort eget engagemang och ansvar. Behandlingstiden varierar normalt mellan tre till tio sessioner.

PDT med inslag av KBT

För att påskynda återhämtningsprocessen i psykodynamisk insiktsterapi kan man ibland använda sig av lösningsfokuserat arbetssätt genom vissa inslag av Kognitiv Beteende Terapi.
Vid denna behandlinsmetod har terapeuten en mer aktiv roll än
i PDT. Då uppställs delmål för behandlingen och hemuppgifter införs. 

Affektkortidsterapi

Affektkorttidsterapi har drag av tänkande både från PDT och KBT och utgår från hypotesen att olika psykiska symtom ofta bottnar i hur personen hanterar sina inre känslomässiga konflikter, som kan associeras med varandra och med våra biologiska drifter såsom hunger, törst, sexualitet och anknytning. Konflikterna ger upphov till affekter, som ger våra upplevelser dess positiva eller negativa laddning. Negativ laddning är grunden till att den ursprungliga upplevelsen blir problematisk. Om till exempel ilska associeras med svåruthärdlig skuld så kan detta resultera i att alla upplevelser av och uttryck för ilska undviks. Om sorg associeras med hämmande affekter som ångest, skuld, skam och smärta kan det då uppstå olika rädslor för känslor eller det som kallas affektfobier.

Behandlingen inleds med ett bedömningsamtal om tre timmar som avslutas med överenskommelse om ett fokus för behandligen. Under de efterföljande 12-14 sessionerna sker ett systematiskt terapeutiskt arbete inom tre övergripande målområden.

Det första målområdet handlar om omstruktuering av försvar genom att hjälpa patienten att upptäcka sina försvarsmönster och motivera till förändring. Det andra handlar om omstruktuering av affekter genom att hjälpa patienten att uppleva och uttrycka affekter adaptivt. Det sista handlar om omstruktuering av inre bilder av självet och av andra människor genom att förbättra patientens självkänsla och upplevelse av omgivningen.

Existentiell psykoterapi

Existentiell psykoterapi är en behandlingmetod som baseras på övertygelsen om att inre konflikt hos en person beror på personens konfrontation med fyra givna faktorer i tillvaron: den oundvikliga döden, frihet och åtföljande ansvar, existentiell isolering och meningslöshet som orsakar existentiell oro. Därför kan terapeutiska samtal handla om stora existentiella frågor, såsom: "Hur är det att vara en människa?", "Vad är meningen med människans existens, livet och döden?", "Finns det ett liv efter detta?", "Hur kan man förhålla sig till drömmar, nära-döden-upplevelser, andliga och paranormala fenomen samt reinkarnation?", "Finns någon Gud? Och om hans finns varför är det så mycket lidande i världen?" Dessa frågor, som ofta uppkommer i samband med livets påfrestningar vid sorg, kris och trauma kan orsaka existentiell förvirring, depression och även själmordstankar.

Existentiell terapi handlar inte om patientens förflutna utan om förhållningssätt till nutid och framtid. Genom regelbundna terapeutiska samtal får patienten nya insikter om sig själv i förhållande till omvärlden. Denna nyvunna kunskap hjälper till med att finna lugn och ro i själen, psyket och kroppen, minska existentiell ångest, samt få en positiv känsla som underlättar i det fortsatta livet. 

Sorgeterapi

Sorg är känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrade beteenden som förekommer efter en förlust av en närstående människa eller husdjur. Dödsförlusten av en nära och kära närstående kan ofta väcka till livet djupa existentiella frågor om meningen med människans existens, döden och livet efter det samt om Guds existens. Hur vi handskas med dessa frågor beror mycket av vår bakgrund, våra kulturella referensramar samt om vi har ett socialt stöd från vår närmaste omgivning, familjen och vänner. En del sörjande känner sig ensamma och har behov av professionell hjälp i sitt sorgearbete. Sorgearbete – som enligt Sigmund Freud är ett hårt arbete, handlar om acceptans av förlusten samt om förlåtelse och gottgörelse gentemot den avlidne. Det handlar också om att tillåta sig själv att gå vidare trots sorgen och saknaden.
 

Genom sorgeterapi får du möjlighet till att samtala kring din sorg, din relation till den avlidne, bearbeta eventuella skuldkänslor och behov av förlåtelse och gottgörelse. Du får också diskutera eventuella andliga och paranormala upplevelser som du kanske varit med om eller hört men inte vågat prata med någon om. Du får också ta upp annat som du funderar över, din vardag, ditt arbete. Det kan också gälla att få ett nytt perspektiv på livet, relationer, andra förluster, hälsa, drömmar och allt annat som känns angeläget att prata om.
 

Sorgeterapi, individuell eller/och i grupp, kan ge dig det stöd du behöver för att kunna återhämta dig, leva i nuet samt börja blicka mot framtiden.

Stödjande samtal

 

Ibland känner vi oss ensamma och önskar att vi skulle kunna träffa någon som bara lyssnar på oss. Ibland vill vi bara prata av oss om allt möjligt som vi grubblar över. Ofta funderar vi ju på våra liv, kärlekspartner, relationer. Vi funderar också på våra val. Det är inte sällan som vi tänker: ”Tänk om jag hade gjort ett annat val? Hur mitt liv skulle ha blivit om jag hade gjort andra val, valt en annan partner, jobb, o.s.v.?” Vi sörjer över våra förluster och motgångar. Därför behöver vi få höra att vi har gjort vad vi kunnat och att det är dags att förlåta sig själv och andra för att kunna gå vidare. För att kunna leva här och nu och njuta av stunden. Man vet ju inte hur länge vi lever...

I denna typ av terapeutiska samtal är kanske inte de terapeutiska metoderna som är viktigast, utan närheten och värmen av en lyhörd empatisk medmänniska. Sådana regelbundna samtal bidrar till känslan av lugn och ro i sinnet som så småningom leder till välbefinnande och psykisk hälsa.

bottom of page