Kris & Sorgeterapi

Individuell, par-, familje- och gruppterapi online och på mottagningen i Stockholm, Karlaplan

Behandlingsmetoder

 

  Vi erbjuder följande  typer av samtalsterapier:

- INDIVIDUELL PSYKOTERAPI

Arbetssätt präglas av integrering av olika terapeutiska metoder i behandlingen av psykiskt lidande människor som upplever försämring av sin livskvalitet. Oavsett vilken behandlingsmetod som kan bli aktuell i varje enskilt fall så börjar terapin med ett till tre inledande bedömningssamtal, som har till syfte att undersöka patientens problematik, behov och önskemål, bestämma målen med terapin och terapimetod. Vi upprättar en överenskommelse om ramar för terapin - ett kontrakt - som omfattar behandlingslängd, hur ofta och vid vilka tider vi ska träffas samt betalningsrutiner. Därefter startar behandlingen enligt någon/några av följande metoder: 

Med individuell psykodynamisk insiktsterapi avses att uppnå bättre förståelse av vår inre och yttre värld. Denna insikt är av synnerligen stor betydelse då vi drabbas av kris, trauma och sorg. En grundläggande tanke i psykodynamisk psykoterapi är att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer när människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Symtom ses därför som meningsfulla uttryck för en inre eller yttre konflikt eller svårighet som behöver bearbetas så att den kan få en mer konstruktiv riktning, vilket leder till att symtomen minskar eller försvinner. Med psykoterapeutens hjälp undersöks de problem och inre konflikter som hänger samman med patientens nuvarande och tidigare livssituation. Detta är särskilt viktigt i sorgearbete när sorgen efter den avlidne är så komplicerad att saknad blandas med starka skuldkänslor gentemot den avlidne och obearbetade minnen av tidigare dödsförluster kommer upp till ytan. Under terapiprocessen uppnås växande medvetenhet om sina egna behov och önskningar. Då ökar förmågan att förstå och påverka sorgearbetet i positiv riktning. Så småningom finner den sörjande tröst, försoning och livsglädje och kan då rikta sina tankar från det förflutna till här och nu och blicka mot framtiden. I den terapeutiska processen är det viktigt att invänta vad patienten vill berätta och bearbeta under en terapisession. Terapeuten följer berättelsen och bidrar med terapeutiska interventioner tills att patienten själv kommer fram till läkande insikter. Behandlingslängden, som beror på patientens problematik och förmåga till självinsikt, kan variera från några veckor till några månader (korttidsterapier), eller under ett till flera år (långtidsterapi). 

PDT med inslag av KBT

För att påskynda återhämtningsprocessen i psykodynamisk insiktsterapi kan man ibland använda sig av lösningsfokuserat arbetssätt genom vissa inslag av Kognitiv BeteendeTerapi. Vid denna behandlingsmetod har terapeuten en mer aktiv roll än i PDT. Då sätter man delmål för behandlingen och hemuppgifter används. Läs mer om KBT nedan. 

Existentiell psykoterapi

Existentiell psykoterapi är en behandlingsmetod som baseras på övertygelsen om att inre konflikter hos en person beror på personens konfrontation med fyra givna faktorer i tillvaron: den oundvikliga döden, frihet och åtföljande ansvar, existentiell isolering samt känsla av meningslöshet som orsakar existentiell oro. Därför kan sådana terapeutiska samtal handla om stora existentiella frågor såsom: "Hur är det att vara en människa?", "Vad är meningen med människans existens, livet och döden?", "Finns det ett liv efter detta?", "Hur kan man förhålla sig till drömmar, nära-döden-upplevelser, andliga och paranormala fenomen samt reinkarnation?", "Finns det någon Gud?", "Om Gud finns, varför är det så mycket lidande i världen?". Sådana frågor, som ofta uppkommer i samband med livets påfrestningar vid sorg, kris och trauma, kan orsaka existentiell förvirring, depression och även självmordstankar. Existentiell terapi handlar inte om patientens förflutna utan om förhållningssätt till nutid och framtid. Genom regelbundna terapeutiska samtal får patienten nya insikter om sig själv i förhållande till omvärlden. Denna nyvunna kunskap om att vi har möjlighet att välja vad vi vill med vårt liv, hjälper till att skapa lugn och ro i själen, psyket och kroppen, minska existentiell ångest, samt ge en positiv känsla som underlättar för det fortsatta livet. 

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT uttalas som det engelska ordet act, handling, vilket tyder på att det inte bara gäller att acceptera utan framför allt att gå vidare, vilket ligger i ordet commitment, som tolkas på svenska till engagemang och åtagande. Därför översätts denna metod till svenska som Acceptans- och åtagandeterapi. Denna typ av terapi handlar om att lära sig att sluta undvika och förneka samt kämpa emot obehagliga känslor och tankar kring våra upplevelser som orsakat psykisk och fysisk smärta, t. ex. vid obotliga sjukdomar och långvarig smärta eller förlängd kris- och/eller förlängd sorgereaktion. Genom bearbetande samtal och olika övningar, bl a  Mindfulness-övningar (se nedan), lär man sig att acceptera det obehagliga som inte går att ändra på, som adekvata och vanliga reaktioner. Den nyvunna acceptansen minskar omedvetna inre konflikter som orsakat ständigt grubblande, ilska, vrede och som kan ha lett till psykisk ohälsa. Genom acceptans och förlåtelse mot andra och sig själv lär vi oss att bemästra våra automatiska negativa tankar och känslor och kan istället tänka mer rationellt. På det sättet finner vi mer lugn och ro i själen och kroppen. Detta leder till ändrat fokus från det förflutna till nuet och en mer positiv vision av framtiden. 

Stödjande och motiverande samtal 

En del människor i kris och sorg känner sig ensamma och har behov av att samtala om livet och döden, en saknad avliden m. m. eller bara "prata av sig" om sina bekymmer. Det kan också gälla att få ett nytt perspektiv på livet, relationer, olika förluster, hälsa, drömmar och annat som känns angeläget att reflektera om och bearbeta. I den typen av samtal är kanske inte de terapeutiska metoderna det som är viktigast, utan snarare närheten och värmen av en lyhörd, empatisk och professionellt kunnig medmänniska. Sådana regelbundna samtal bidrar till känslan av lugn och ro i sinnet som så småningom leder till välbefinnande, psykisk hälsa och ett mer tillfredsställande liv. 

Mindfulness

Mindfulness översätts till svenska som Medveten närvaro, vilket antyder en medveten process mot att fokusera på att vara närvarande i nuet utan att ständigt grubbla över sina misslyckanden i det förflutna och utan att även oroa sig för framtiden. Genom olika typer av guidade avslappningsövningar,  andningsövningar och kroppscanning, lär vi oss att minska inre stress. På det sättet ökar vi vår förmåga till medveten närvaro. Detta resulterar i lugn i själen och kroppen som en förutsättning för att bättre bemästra stress vid livets prövningar samt bättre hälsa och ökat välbefinnande och livskvalité.  

KBT - Kognitiv BeteendeTerapi

Grundtanken i denna metod är att människors sätt att uppfatta, tolka och tänka (kognitionen) styr känsloreaktioner och motivbildning och påverkar beteenden och kroppsliga reaktioner. Det finns ömsesidiga beroenden mellan känslor, beteenden, kognitioner och kroppsliga reaktioner. I olika terapier som beteendeterapi, kognitiv psykoterapi och KBT - Kognitiv BeteendeTerapi - ligger fokus på systematisk förändring av dysfunktionella beteenden och träning av välfungerande beteenden. I behandlingen ingår hemuppgifter - som t.ex. registrering av beteendeexperiment.

Skillnader mellan PDT och KBT

I PsykoDynamisk insiktsTerapi läggs tonvikten på ökad medvetenhet om de egna problemens bakgrund i omedvetna tankar, känslor och motiv. De ångest- och spänningstillstånd  som finns i dessa bortträngda psykiska fenomen och som orsakar psykiska problem ska enligt psykodynamisk teori få en urladdning genom den insikt som terapin ger i deras bakgrund och natur. Psykoterapeutens roll är att genom terapeutiska interventioner inspirera patienten till självreflektion och konstruktiva insikter som då utgör ett stöd i denna psykodynamiska insikt-/läkningsprocess som strävar mot välbefinnande och psykisk hälsa.

I KBT är grundtanken annorlunda. Här ser man ångest, fobier och låsningar i sättet att agera och reagera som en följd av lärande genom förstärkning. Det gäller därför att åstadkomma ett nylärande av mer funktionella beteenden, känsloreaktioner och tankar. Psykoterapeuten har därför en mer ledande roll än i PDT. I behandlingen ingår psykoedukation fördelad på ett antal sektioner. Man arbetar ofta utifrån olika behandlingsmanualer inriktade på patientens specifika problematik som ska åtgärdas t ex vid depression och ångest eller hälsoångest, tvångstankar och fobier.  

- PARTERAPI

Parterapi handlar om att hjälpa ett par som av olika orsaker hamnat i konflikt och har svårigheter med att kommunicera och lösa konflikter på egen hand. Parterapin handlar om att hjälpa till bättre förståelse för båda parters upplevelser av konflikten samt hjälpa paret till bättre kommunikation. Det handlar om att eftersträva en ömsesidig förståelse med hänsyn till att paret både består av två individer och utgör en relationell helhet. Om paret dessutom har gemensamma barn att ta hänsyn till så är den terapeutiska processen än mer komplicerad. Hur paret hanterar konflikter i terapisammanhanget är avgörande för resultatet. Parterapi kan ses som en möjlighet till en växande relation eller en bra separation när paret inser att det inte längre går att rädda sitt förhållande. Det andra kan i synnerhet gälla då en partner redan är involverad i en ny kärleksrelation. 

- FAMILJETERAPI

Familjeterapi finns för dig som vill bearbeta en familjekonflikt i samband med en  en krissituation som berör ett par eller fler familjemedlemar. Detta kan uppstå vid kommunikationsproblem mellan familjemedlemmar: föräldrar-barn, syskon, inom bonusfamiljer m m.  Det kan då behövas en utomstående oberoende part som bidrar med ett opartiskt förhållningssätt och medlar mellan alla berörda familjemedlemmar utifrån sin professionella ställning. Detta kan gälla t.ex. vid relationsproblematik, separation och skilsmässa, arvstvister, komplicerat sorgearbete efter en anhörigs död.

-  GRUPPTERAPI/SAMTALSGRUPPER

Gruppterapi finns för dig som önskar bearbeta en viss problematik t. ex. en livskris/annan kris p g a att något tungt har hänt, och då göra det tillsammans med andra som befinner sig i en liknande situation. Styrkan ligger i att man inte är ensam om sina upplevelser, sin kris och sin sorg. Genom gruppen skapas en social gemenskap med andra medmänniskor, som kan förstå oss väl eftersom de själva har erfarenhet av liknande bekymmer. Ett sådant igenkännande tillsammans med värdefulla råd kan påskynda återhämtningsprocessen. Man kan dessutom få vänner för livet.

Grupper brukar träffas 10 gånger varje eller varannan vecka - beroende på deltagarnas önskemål. Vi träffas under två terapitimmar, (2x45 minuter) online (en Zoomlänk skickas inför varje träff) eller på mottagningen.

Anmälan sker löpande. Nya grupper startas året runt. Därför är du välkommen när som helst med din anmälan via ett kontaktformulär, som finns under fliken Kontakt. Du informeras när din grupp planeras att starta.

Debriefing - krissamtal i grupp 

Debriefing, på engelska CISD - Critical Incident Stress Debriefing, som är en del av krishanteringsmetoden Critical Incident Stress Management (CISM), är en metod för gruppsamtal efter en allvarlig händelse t. ex ett dödsfall eller en allvarlig konflikt som har lett till en kris i en grupp av människor; t.ex mellan medarbetare på en arbetsplats eller i någon organisatorisk enhet. Under ett/flera debriefingsamtal kartläggs såväl händelseförloppet som vad var och en har upplevt, tänkt och känt under hela händelseförloppet. Behandlingen, bestående av 1-3 gruppsamtal, bidrar genom sin narrativa metod till att skapa bättre förståelse för varandras subjektiva upplevelser av en konflikt/krissituation. Metoden stärker gruppens känsla av sammanhang samt förebygger och mildrar traumatisk stress och eventuell osämja i gruppen. Debriefing/krissamtal avser således en grupp bestående av personer, ofta  i beroendeställning till varandra, samt bundna av en arbetsplats eller organisation. Debriefing underlättar och accelererar återhämtningsprocessen och förbättrar stämningen i gruppen som har  drabbats av en kris.

Typer av samtalsgrupper:

1. Livskrisgruppen - i samband med årskriser (20, 30, 40, 50, 60-den tredje åldern, 70-den fjärde åldern, Må bra-seniorgruppen).

2. Krisgruppen - i samband med att något oväntat har hänt som tvingar oss i en ny omställning, som är svårt att bemästra på egen hand.

3. Krisgruppen för dig som är drabbad av arbetsrelaterad stress, utmattningsyndrom.

3. Anhöriggruppen - för dig som lever i skuggan av närståendes svåra sjukdom eller en annan problematik t ex missbruk, arbetslöshet.

4. Sorgegruppen för dig som mist en närstående genom bortgång.

5. Sorgegruppen för dig som mist ett husdjur.

6. Debriefing/krissamtal i grupp.

Det finns möjlighet att starta andra typer av grupper beroende på dina behov. Kom gärna med förslag om vilken grupp du vill att vi skapar för dig. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen med din intresseanmälan till olika typer av terapier, via ett kontaktformulär som finns under rubriken Kontakt/Adress.

Välkommen också med din intresseanmälan till olika grupper då grupper startas kontinuerligt efter att minst 5 personer har anmält intresse. 

Uppge vilken grupp som du är intresserat av att delta i. Uppge om du vill ha gruppbehandling online eller på mottagningen. Berätta gärna vilka veckodagar och tider som skulle passa dig bäst. Du blir informerad när din grupp ska startas.

Efter beslut om gruppstart så får du en faktura för hela behandlingen, som ska betalas senast en vecka innan första träff. Betalningen sker på ElfströmskaPsykoterapins konto hos Handelsbanken: BG  280-9580