Om Psykoterapeuten

Tess Elfström

Att lyssna på och hjälpa andra med människor har alltid varit en viktig del bland mina intressen och det är med glädje jag fortsätter att hjälpa allt flera människor i svåra situationer. Innan jag tog min, fil. mag. och fil. kand. i socialt arbete och bestämde mig för att utbilda mig till psykoterapeut hade jag redan "arbetat med människor" inom andra yrken. Jag är även utbildad i och har jobbat som lärare, journalist, kulturarbetare och socialarbetare (kurator, behandlingsassistent, familjepedagog). Det behövdes dock ytterligare många års studier och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta för att kunna hjälpa fler med olika behandlingsmetoder.

Jag har valt att utbilda mig i olika psykoterapeutiska metoder på följande universitets-/högskoleutbildningar som är godkända av Högskoleverket och Socialstyrelsen:

Steg 1, Grundutbildning i PDT (PsykoDynamisk insiktsTerapi) och KBT (Kognitiv Beteende Terapi) vid Karolinska Institutet - Psykoterapeutiska Institutet.

 

Steg 2, Påbyggnadsutbildning i psykodynamisk insiktsterapi med inriktning på olika livsåskådningar, EMDR-traumaterapi och ISTPD- Kortidsterapi vid S:t Lukas Utbildningsinstitut - Ersta Sköndal Högskola Stockholm. 

 

Därefter kurser:

KBT-utbilding med inriktning på depression- och ångestproblematik för leg. psykoterapeuter och leg. psykologer på SAPU - Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning.

Att arbeta med sörjande inom hälso och sjukvården - på Karolinska Institutet

Att leda grupper inom hälso - och sjukvården på Karolinska Institutet.

MI- Motiverande samtal - för kommunalt anställda

Lösnigsfokuserat arbetssätt - för kommunallt anställda

Familjeterapi, Stockholms Universitet.

Den grupp patienter som jag särskilt intresserat mig för och forskat om, är sörjande människor som förlorat en närstående genom dödsfall, se gärna min forskning på ElfP-s andra hemsida: www.sorgeterapi.se

 

För att läsa mera om mig klicka på pilen nedan

 

Jag är medlem i:

- Sällskapet för Existentiell Psykoterapi: www.sept.nu

- Jungstiftelsen: www.jungstiftelsen.org

- Riksföreningen Psykoterapicentrum - för legitimerade psykoterapeuter:

www.psykoterapicentrum.se 

- Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa: www.rkkh.n.nu

 

 

 

Tess Elfström

Leg. psykoterapeut

 

ElfströmskaPsykoterapin

     www.sorgeterapi.se 

www.elfstromskapsykoterapin.se

t-e-elfstrom.jpg

Min tidigare forskning

2012

Från sorg till professionellt samtasstöd i sorgearbetet efter en närståendes död. En kvalitativ studie utifrån fem sörjandes perspektiv. Ett examensarbete. ST Lukas utbildningsinstitut - Ersta Sköndal högskola.

Tillgänlig på http: www.uppsatser.se/om/teresa+elfstrom/

2012

Using narratives to express bereavement: An interviev study on professional female writers experiences that in their middle age have lost their mothers, en artikel i Open Journal of Nursing, 2012, 2, 41-47.

1999

Skrivandets betydelse i sorgearbete. D-uppsats. Stockholms Universitet. Studie 1: Sörjande moderlösa kvinnors problematik. En kvalitativ analys av 18 moderlösa självbiografiska skönlitterära berättelser och kompleterande intervjuer. Studie 2: Skrivandets betydelse för bearbetningen av förlusten av en mor. En kvalitativ analys av litteraturstudier samt datamaterial från intervjuer med 15 författarinnor.

1999

Moderlöshet och Sorgbearbetning-

Fem kvinnors berättelser om moderslöshet sedan barndomen och sorgebearbetning. C-uppsats. Stockholms Universitet.

Tidningsartiklar med mig: